Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cadeau Discount

Versie geldig vanaf: 1 juli 2016

Cadeau Discount is een platform waar een gebruiker, producten kan afnemen van een aanbieder. Cadeau Discount is enkel een platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van Cadeau Discount en/of gekochte producten van de aanbieder. U koopt alle producten niet van Cadeau Discount maar via Cadeau Discount. Wij leveren enkel de dienst voor het bestellen van de producten voor u.

Artikel 1 Definities

1.1          Cadeau Discount is  gebruiker van deze algemene voorwaarden. Cadeau Discount is gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66375371.

1.2          Gebruiker(s): een natuurlijk- of rechtspersoon die de Website van Cadeau Discount gebruikt.

1.3          Profiel: een persoonlijk profiel van een gebruiker, welke de gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijke gegevens.

1.4          Website: de website van Cadeau Discount, welke te bereiken is via www.cadeaudiscount.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen

 2.1              Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Cadeau Discount deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.

2.2              Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cadeau Discount en de gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.3             Cadeau Discount behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Cadeau Discount overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de gebruiker hier één maand voorafgaand van op de hoogte. Gebruikers staat het vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

 3.1           De gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke) gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke) gegevens dient de gebruiker onmiddellijk door te geven aan Cadeau Discount door deze gegevens in zijn profiel aan te passen. De minimale leeftijd voor de aanmelding betreft 18 jaar.

Artikel 4 Profiel

 4.1           Iedere gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke profiel verkregen kan worden.

4.2            De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het profiel van de gebruiker, is Cadeau Discount gerechtigd het profiel te blokkeren of te verwijderen.

4.3            De gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het profiel van de gebruiker worden gedaan.

4.4            Indien derden zich toegang verschaffen tot het profiel van de gebruiker, zonder dat dit de gebruiker toegerekend kan worden, dient de gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan Cadeau Discount te melden.

4.5            Cadeau Discount is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn profiel door derden.

4.6            De gebruiker vrijwaart Cadeau Discount van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het profiel van de gebruiker. 

Artikel 5 Wet koop op afstand

 5.1            Hetgeen bepaald in artikel 5 is enkel van toepassing indien een gebruiker handelt als consument/particulier. Artikel 5 is derhalve uitsluitend in die gevallen van toepassing waarin de gebruiker als consument een koop op afstand sluit met Cadeau Discount als bedoeld in de Wet koop op afstand.

5.2            Een consument heeft na het tot stand komen van de overeenkomst, 14 kalenderdagen de tijd, om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De ontbinding kan uitsluitend via het opgegeven e-mailadres geschieden en is pas definitief nadat Cadeau Discount de ontbinding heeft bevestigd via e-mail.

5.3          Nadat Cadeau Discount de ontbinding heeft bevestigd als beschreven in artikel 5.2, zal Cadeau Discount binnen 30 dagen na deze bevestiging het door de consument betaalde factuurbedrag terugboeken naar de consument. 

Artikel 6 Gebruik van Cadeau Discount

 6.1            Indien de gebruiker via Cadeau Discount zaken bestelt, gaat de gebruiker een overeenkomst aan met de aanbieder van deze zaken. Cadeau Discount is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en fungeert enkel als bemiddelend platform.

6.2            Eventuele klachten over (niet) geleverde zaken dient de gebruiker rechtstreeks bij Cadeau Discount te melden, waarna Cadeau Discount de keuze heeft om te bemiddelen in een eventueel conflict of passende maatregelen te nemen jegens de aanbieder. 

6.3            Op alle overeenkomsten die de gebruiker aangaat met een aanbieder zijn de algemene (leverings) voorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing.

6.4            De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Cadeau Discount.

6.5            De gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.

6.6            De gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Cadeau Discount aan de gebruiker zal melden.

6.7            De gebruiker dient oprecht te handelen richting Cadeau Discount en andere Gebruikers.

6.8            De gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Cadeau Discount en andere gebruikers.

6.9            De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Cadeau Discount en andere gebruikers. De gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.

6.10        De gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.

6.11        Indien de gebruiker handelt met een bepaling in artikel 6, heeft Cadeau Discount het recht het profiel van de gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat Cadeau Discount gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade. 

Artikel 7 Betaling

7.1        Facturering geschied in beginsel via e-mail tenzij anders is aangegeven door Cadeau Discount.

7.2        Betaling dient te geschiedden via iDeal of bankoverschrijving naar Cadeau Discount.

7.3        Een overeenkomst met Cadeau Discount komt tot stand na ontvangst van de betaling.

7.4        In geval Cadeau Discount om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de Gebruiker, heeft de gebruiker haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. 

7.5         Indien de klant het product wil retourneren, dient dit te worden gedaan middels een retourformulier. De klant dient Cadeau Discount per e-mail op de hoogte te stellen dat zij het product wilt retourneren. Na bevestiging van Cadeau Discount kan de klant het product retourneren naar het opgegeven adres door Cadeau Discount. Retour zendingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen. De kosten van retour zending zijn voor rekening van de klant. 

7.6         De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden: badpakken en lingerie, met het oogmerk op hygiëne. En speciaal voor u bestelde artikelen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1             Cadeau Discount kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de gebruiker.

8.2             Cadeau Discount aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers op de Website.

8.3             Cadeau Discount kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door gebruikers van de website.

8.4             Cadeau Discount kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere gebruikers of derden.

8.5             In het geval Cadeau Discount aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een gebruiker van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de gebruiker Cadeau Discount vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Cadeau Discount.

8.6            Cadeau Discount is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de gebruiker verschuldigd te zijn. 

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

9.1        Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Cadeau Discount ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Cadeau Discount of diens licentiegevers.

9.2          De in artikel 9,1 omschreven eigendomsrechten van Cadeau Discount mogen door de gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Cadeau Discount nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

9.3          Indien een gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Cadeau Discount, is de gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Cadeau Discount van ten minste vijfhonderd euro. Cadeau Discount behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

9.4         De gebruiker mag geen afbeeldingen of overige materiaal plaatsen die inbreuk maken op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die bestaan onder de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschil 

10.1          Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en Cadeau Discount is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2          De gebruiker en Cadeau Discount zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10.3          Klachten van een gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling genomen worden Cadeau Discount, waarbij Cadeau Discount er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein